ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳ ವಿವರ

ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಧಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡ

1.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಂ. ಎ

ಎರಡು ವರುಷ

  • ಪದವಿಯಲ್ಲಿ   ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕøತ  ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು
  •  ಬಿ. ಎ  ಜೊತೆ ವಿದ್ವತ್ ಮದ್ಯಮಾ
  • ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಜೊತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ

2.

ಎಂ.ಎ ನಂತರದ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಒಂದು ವರುಷ  ಎಂ. ಎ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರಬೇಕು    

3.

ಎಂಫಿಲ್ ಒಂದು ವರುಷ ಎಂ. ಎ ಸಂಸ್ಕೃತ

4.

ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ 5 ವರುಷ

ಎಂ.ಎ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55%(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ,ಕೆಟಗರಿ-1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು  

2.ವಿದ್ವತ್ ಉತ್ತಮ  ಪದವಿಯಲ್ಲಿಶೇಕಡಾ 55%(ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡ,ಕೆಟಗರಿ-1 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು