ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಎಸ್. ಕರಿಕಲ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು  ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಕಛೇರಿ : 0821-2419874, 

E-mail : vijaya.karikal@gmail.com

 ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

•ಡಾ. ಸುರೇಶ.ಆರ್

•ಡಾ. ರಾಚೋಟಿ ದೇವರು

•ಡಾ. ಸುರೇಶ ಹೆಗಡೆ

•ಡಾ. ಪುಷ್ಪಲತ.ಎಸ್.ಎಂ