ಸಂಶೋಧಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಿಗೆ Research Data Analysis Using SPSS AND R ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ