ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ (ಯು.ಜಿ) ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಬಿ.ಇಡಿ (CBCS ಮತ್ತು CAGP) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ಪದವಿ  ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ. (CBCS ಮತ್ತು CAGP) ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರಿಷ್ಕøತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಬಿ.ಇಡಿ. (CBCS ಮತ್ತು CAGP) ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರಿಷ್ಕøತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ
2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ  ಬಿ.ಇಡಿ. (CBCS ಮತ್ತು CAGP)  ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ  ಪದವಿ/ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ/ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
Specialized Programmes ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ