ವಿ.ವಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ