ವಿ.ವಿ ಸಂಶೋಧಕರುಗಳಿಗೆ Data Analytics by using SPSS Software ಬಗೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ