ಡಾ.ಕೆ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು

ಡಾ.ಕೆ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು
ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ   ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ   nagendrababu280@yahoo.com
ದೂರವಾಣಿ   +91-821-2419838, M:9880935521
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ  ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ
ಪರಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Marketing Management and
Human Resource Management 
ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ