ಡಾ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು

ಡಾ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು
ಹುದ್ದೆ      ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ  naga2747@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ  +91-821-2419837
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂ.ಕಾಂ., ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ
ಪರಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Financial Management, Business Research Methodology, Management
ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ