ಡಾ.ಅಶೋಕ.ಎಂ.ಎಲ್.

ಡಾ.ಅಶೋಕ.ಎಂ.ಎಲ್.
ಹುದ್ದೆ    ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ   ashokml.uom@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ +91-821-2419839, M: 9844280530
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ  M.Com., Ph.D.
ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ