ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಜಶೇಖರ್ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಎಂಆರ್‍ಸಿ

ಡಾ.ಕೆ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು 
ಡಾ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
 

ಡಾ. ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ.ಎಂ.ಎಲ್.ಅಶೋಕ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು