ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳು) ವಿವರ

Courses Duration Eligibility criteria
1. ಎಂ.ಕಾಂ.,  2 ವರ್ಷಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/   ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-45% , ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ ಪ್ರವರ್ಗ.1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5% ಸಡಿಲಿಕೆ  ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳು    
2. ಎಂ.ಕಾಂ., (ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್)  2 ವರ್ಷಗಳು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಕಾಂ/ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ/   ಬಿ.ಬಿ.ಎ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತತ್ಸಮಾನ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ-45% ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ/ ಪ್ರವರ್ಗ.1 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5% ಸಡಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಕಗಳು
3. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ  - ಎಂ.ಕಾಂ., ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 55%