ಸಂಪರ್ಕ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ
ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂ:0821-2419842,
ಕಛೇರಿ: 0821-2419843
0821- 2419837