ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುದ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯದ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ 2017 ಫಲಿತಾಂಶ