ಡಾ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ

ಡಾ. ಜಿ. ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ
ಹುದ್ದೆ  ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್  gnagendrappa@yahoo.co.in
ದೂರವಾಣಿ  +91-821-2419656
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Chemistry-Inorganic
ಸ್ವವಿರ ಸ್ವವಿರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ