ಡಾ. ಕೆ. ಮಂಟೇಲಿಂಗು

ಡಾ. ಕೆ. ಮಂಟೇಲಿಂಗು
ಹುದ್ದೆ  ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಈ-ಮೇಲ್  kmantelingu@yahoo.com
ದೂರವಾಣಿ  M:9743708962
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ  Bioorganic and Medicinal Chemistry.
ಸ್ವವಿರ  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ