ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಿಯಾ

ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಿಯಾ
ಹುದ್ದೆ  ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್  priyabs_chem@yahoo.com
ದೂರವಾಣಿ +91 - 821 - 2419448   M:9743921122
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ   ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ
ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ

Physical Chemistry ,Bio-Organic and Medicinal Chemistry.

ಸ್ವವಿರ

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ