ಮೈ.ವಿ.ವಿಯು Geological Survey of India Training Institute (GSITI)ದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ