ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹುದ್ದೆ
ಡಾ. ಮಂಗಳ. ಎಸ್.ಎಮ್ - ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ. ಅನಿತ. ಟಿ. ಎನ್ ಎಂ.ಎ., ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ, ಎಂ.ಎ. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ, ಕೆ.ಸೆಟ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಡಾ. ಪರಿಮಳ. ಸಿ.ಪಿ ಎಂ.ಎ. ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ., ನೆಟ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಕೆ ಎಂ.ಎ., ನೆಟ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಡಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಂ.ಎ. ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಪವಿತ್ರ. ಟಿ. ಎಮ್ ಎಂ.ಎ. ಬಿ.ಇಡಿ, ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಸ್. ಎಂ.ಎ. ನೆಟ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
  ಪವಿತಾ.ಟಿ. ಎಂ. ಎಂ.ಎ. ಕೆಸೆಟ್ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು
    ರಶ್ಮಿ. ಎಸ್ ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ
    ಭಾಗ್ಯ ಅಟೆಂಡರ್