ಪ್ಲೇಸ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೋಶಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರಗಳು

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಪಿಡಿಪಿಎಸ್)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೃತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ