ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

B.Ed 1st and 3rd Semester Examination Time Table - June 2022
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಎನ್‍ಇಪಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ  ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಎನ್‍ಇಪಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ  ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2022
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(ನಾನ್-ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
ಎಂ.ಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ - 2022 (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್)
ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಎಂ.ಕಾಂ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2021
UGTT-Special Examination-CBCS-2nd & 4th Sem-2021
UGTT-CBCS Vth & VIth Sem-Makeup Examination Time Table November 2021
ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ
Revised UG CBCS Examination Time Table September 2021
Revised UG NON CBCS Examination Time Table September 2021
ಎಲ್‌ಎಲ್.ಬಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬಿ.ಇಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪರೀಕ್ಷೆ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ೨೦೨೧ ಪದವಿ(ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ೨೦೨೧ ಪದವಿ(ನಾನ್ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬಿ.ಇಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ  ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಾನ್-ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಿಬಿಸಿಎಸ್ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021