ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧ ವಿ.ವಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ Administrative Audit Committee(AAAC) ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ ಬಗೆಗೆ