ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ Covid-19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - 02