ದಿನಾಂಕ 05-05-2018 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿಯ 6ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 23-05-2018 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ