ಸಂಪರ್ಕ

1. ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ                     : 0821 – 2419303 / 2419380
2. ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಬೈಲ್         : 94818 18439
3. ಕಛೇರಿ                                     : 0821 – 2419381
4. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು                 : 0821 – 2419382
5. ಈಮೇಲ್                                  : ambedkarstudies.uom@gmail.com