ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಎಂ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ., 

ಪರಿಣಿತಿ : ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : mgmanjunathkengeri@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ : 0821- 2419349

 

 

 

 ಡಾ. ಎನ್.ಎಂ. ತಳವಾರ್ 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ : ಪ್ರಾಚೀನ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ, ಜಾನಪದ

ಮೊ: 0821-2418866

E-mail : nmtalawar@gmail.com

 

 


 

ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಗಂಗಾನಾಯಕ್ 

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಫಿಲ್. ಭಾಷಾಂತರ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಡಿ.ಲಿಟ್.

ಪರಿಣತ : ಭಾಷಾಂತರ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಆಧುನಿಕ, ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419600

 

E-mail : knganganaik55@gmail.com

 

 

 


ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಎಸ್. ಕರಿಕಲ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಎಂ.ಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹಳಗನ್ನಡ, ನಡುಗನ್ನಡ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419874, 

E-mail : vijaya.karikal@gmail.com

ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಡಾ. ಎನ್.ಕೆ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ. ಕನ್ನಡ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಜಾನಪದ, ಆಧುನಿಕ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀವಾದ

E-mail : nklolakshi@gmail.com

 


ಡಾ. ಎಂ. ನಂಜಯ್ಯ

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ.ಕನ್ನಡ, ಎಂಎ.ಜಾನಪದ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ. 

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಜಾನಪದ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ  ಮತ್ತು ಸ್ಥಳನಾಮ ಅಧ್ಯಯನ

ಕಛೇರಿ : 0821-2419860

E-mail : drnanjaiahhongnur@gmail.com

ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 

ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ.ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ, ಎಂ.ಎ.ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಿ.ಜಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ; ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ, ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಭಾಷಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಷಾಬೋಧನೆ.

ಕಛೇರಿ : 0821-2419864

E-mail : ravindranath.bk@gmail.com

ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

 


ಡಾ. ಎಸ್.ಡಿ. ಶಶಿಕಲಾ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಎಂ.ಎ.ಕನ್ನಡ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣತ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಪ್ರಾಚೀನ, ಆಧುನಿಕ, ವಿಮರ್ಶೆ

E-mail : shashikalachokkadi2@gmail.com

ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ