ಕೋರ್ಸ್(ವಿಷಯಗಳು) ವಿವರ

ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಕನ್ನಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ

ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ  ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ 
ಜಾನಪದ    ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂ.ಎ. ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
ಭಾಷಾಂತರ   ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಎಂ.ಫಿಲ್.

 

 

ಕಲಾನಿಕಾಯದಲ್ಲಿಸ್ನಾತಕೋತ್ತರಕೋರ್ಸುಗಳು (ಚಾತುರ್ಮಾಸಪದ್ಧತಿ)

ವಿಷಯ

ಅರ್ಹತೆ

 

ಎಂ..
ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ/ಐಚ್ಛಿಕ ವಿಷಯವಾಗುಳ್ಳ ಬಿ.ಎ./ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ./ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. (ಅಥವಾ) ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ನಂತರದ ಕನ್ನಡ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (ಅಥವಾ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಅಥವಾ) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿ.ಎಡ್. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಮದರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ವತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

 

ಎಂ..
ತೌಲನಿಕಸಾಹಿತ್ಯಹಾಗೂಭಾಷಾಂತರಅಧ್ಯಯನ

 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ / ಇತರ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ.

 

ಎಂ..
ಜಾನಪದ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ.ಎ. / ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವವರು / ಜಾನಪದ / ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ / ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದಿರುವವರು.

 

ಎಂ..
ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ
ಗಮನಿಸಿ: ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜಾನಪದ, ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೈನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ.

 

ಎಂ..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಧ್ಯಯನ

ಬಿ.ಎ. / ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. / ಬಿ.ಎ. ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳು

 

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರಡಿಪ್ಲೊಮಕೋರ್ಸುಗಳುಸ್ಕೀಂ `ಅಡಿಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರ

 

ಜಾನಪದ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ.

 

ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ.

 

ಭಾರತೀಯಸಾಹಿತ್ಯ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ.

 

ಭಾಷಾಂತರ

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪದವಿ.

 

ಡಿಪ್ಲೊಮಕೋರ್ಸುಗಳುಸ್ಕೀಂ `ಅಡಿಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸು.

 

ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಕೋರ್ಸುಗಳು  ಸ್ಕೀಂ `ಅಡಿಯಲ್ಲಿಮಾತ್ರ

 

ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡವನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ.

 

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯುಜಿಸಿಯ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತೆ