ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜೂನ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

ಜೂನ್‌-2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (Repeaters only) ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (CBCS/FCBCS ಪದ್ಧತಿಯ) ಎಂ.ಫಿಲ್‌ ಪದವಿ (Non-CBCS)/ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಪ್ರೊಗ್ರಾಂಗಳ (ಕೋರ್ಸ್‌) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥನ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ.

1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ಧತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 3

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ - 2

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌/ಮೇ-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ (NEP ಪದ್ದತಿಯ) ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ.

22-03-2022 ಮತ್ತು 23-03-2022ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ (CBCS and FCBCS) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್ ವರ್ಕ್  ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ದಿನಾಂಕ : 22-02-2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ (UG) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ.

ಎಂ.ಕಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ - 2022 (ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್)

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2022ರಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್-2022ರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ 3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ / ಡಿಪ್ಲೋಮಾ/ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್(ಕೋರ್ಸ್) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ  ಬಗೆಗೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜನವರಿ - 2022 ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆಯಾಗಿ (erratic) ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ನವೆಂಬರ್ 2021 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ  ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (ಯು.ಜಿ) ಕೋರ್ಸುಗಳ Provisional Transcript ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆಗೆ

ಮೊದಲನೇ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ (UG) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಶುಲ್ಕ ಮರುಭರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 
 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್-2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ 

ನವೆಂಬರ್ - 2021 ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಪದವಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

UG Special Exam and Makeup Examination Notification -2021

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Declaration of results for UG and PG Programs through promotion

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ – 2021 ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕಾಲೇಜು Online Portalನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ C1,C2 & C3 ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ

ದಿನಾಂಕ : 20-09-2021ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ – 2021ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಎಂ.ಎಫ್.ಎ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್-೨೦೨೧ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ದಿನಾಂಕ ೧೪-೦೯-೨೦೨೧ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಬಿ.ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ

ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ – ೨೦೨೧ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ(UG) ಪದವಿಯ ೨ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಪೀರ‍್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ – ೧೯ರ ಸಂಬAಧ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಆಗಸ್ಟ್/ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಎಂ.ಬಿ.ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಬಿ.ಎಡ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – ೨೦೨೧ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ (೨ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್) ಅಧಿಸೂಚನೆ 

MBA Examination Notification September - 2021

PG Examination Notification September - 2021

ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ – 2021 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕಾನೂನು ಪದವಿ (ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್ -2021 ಎಂಬಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಒಂದನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ(ಫೆಬ್ರವರಿ/ಮಾರ್ಚ್/ಏಪ್ರಿಲ್ 2021) ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

Extension of Six months duration for Ph.D. thesis submission

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕೋವಿಡ್ -19 ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಮೇ – 2021 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ

Extension of duration for the conduct of Pre-Registration Colloquium circular

Extension of six months duration for Ph.D. thesis submission