ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಡಾ. ಬಿ. ಎಸ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಡಾ. ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ. ಗೋಪಾಲ ಮರಾಠೆ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ.ಮೋಹನ್.ಸಿ.ಡಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಡಾ. ರಾಜೇಶ್. ಆರ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ರಗಿ ಜಡಿಮೂರ್ತಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು