2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ