2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನೇರಪ್ರಸಾರ