ದಿನಾಂಕ 18-03-2023 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ