ದಿನಾಂಕ 20.03.2023 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯದ ನೇರ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ