ಪರಿಷ್ಕೃತ 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಟಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ