2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗೆಗೆ