ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Krishna Kumari Varma Memorial Award ನೀಡುವ ಬಗೆಗೆ