2021-22ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ.ಕಾಂ. ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ