ಯೂನಿ-ಕಾರ್ಟ್ (ಜಾಬ್‍ಕಾರ್ಟ್) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲೀಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು