2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೆ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪವೇಶಾತಿ ಸುತ್ತೋಲೆ – 3