ಬಿ.ಎಡ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‍ಎಲ್‍ಬಿ ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ – 20201 ಅಧಿಸೂಚನೆ