ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿ.ವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಟ