2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ (CBCS Scheme) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯ