2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ