ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ COVID-19 ವೈರಾಣು ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುಂದುಕೊರತೆ/ಕಾಳಜಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ