ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ಫಲಿತಾಂಶ