ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ – 19 ವೈರಾಣುವಿನ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ Pool of Counsellors and 24X7 Helpline ರಚಿಸಿರುವ ಬಗೆಗೆ