ಏಪ್ರಿಲ್/ಮೇ 2020ರ 2,4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ