ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋರ್ಸ್‍ವರ್ಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧಿಸೂಚನೆ