ಅಕ್ಟೋಬರ್/ ನವೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕಟಣೆ