ಮೈ.ವಿ.ವಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರೋಪನ್ಯಾಸ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ