ಅಕ್ಟೋಬರ್/ನವೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 1,3 ಮತ್ತು 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‍ನ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ